Algemene voorwaarden X-celerate

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de organisatie die Diensten afneemt van X-celerate.

X-celerate: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X-celerate bv, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88265803.

Opdracht: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en X-celerate op grond waarvan X-celerate Diensten verleent aan de Opdrachtgever.

Diensten: alle door X-celerate uit hoofde van een Opdracht of overige overeenkomst aan een Opdrachtgever te verlenen diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Detachering, bemiddeling, Consultancy, organisatieadvies en ondersteuning.

Consultancy: de Opdracht waarbij X-celerate expertise verleent aan de Opdrachtgever onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van X-celerate.

Detachering: de Opdracht waarbij X-celerate een Medewerker ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever om onder diens leiding, toezicht en verantwoordelijkheid werkzaamheden te verrichten, danwel een Zelfstandige ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever om deze zelfstandig werkzaamheden te laten verrichten bij, althans ten behoeve van de Opdrachtgever.

Medewerker: de natuurlijke persoon in dienstverband bij X-celerate die uit hoofde van een Opdracht ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever om bepaalde werkzaamheden te verrichten bij of ten behoeve van de Opdrachtgever.

Zelfstandige: de natuurlijke persoon die uit hoofde van een Opdracht in het kader van de uitoefening van diens bedrijf of de zelfstandige uitoefening van diens beroep, werkzaamheden verricht bij of ten behoeve van de Opdrachtgever door tussenkomst van X-celerate.

Gedetacheerde: de Medewerker of Zelfstandige die uit hoofde van een Opdracht werkzaamheden verricht bij, althans ten behoeve van de Opdrachtgever.

2. In dit artikel gedefinieerde woorden zullen met een hoofdletter worden aangegeven.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van-, Opdrachten aan- en overige overeenkomsten met X-celerate.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op uit een eerdere Opdracht of overige overeenkomst voortvloeiende Opdrachten, aanvullende Opdrachten en vervolg-Opdrachten.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door X-celerate uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. X-celerate en de Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Opdracht

1. Alle door X-celerate verstrekte offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Een aanbod van X-celerate komt automatisch te vervallen indien zij niet binnen 2 weken is aanvaard door de Opdrachtgever, tenzij hiervan in het aanbod uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

3. Een Opdracht komt tot stand door aanvaarding van een aanbod door de Opdrachtgever en door acceptatie daarvan door X-celerate. Acceptatie is vormvrij en mag onder andere blijken uit het feit dat X-celerate is aangevangen met de uitvoering van de Opdracht.

4. Elke Opdracht komt tot stand onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of is gewaarborgd. Desverlangd dient de Opdrachtgever aan X-celerate genoegzame zekerheid te verschaffen.

5. Elke Opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door X-celerate, niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of de Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten voor zover zij in strijd zijn met onderhavige bepaling.


Artikel 4. Looptijd en beëindiging van de Opdracht

1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

2. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen periode verstrijkt, de overeengekomen gebeurtenis zich voordoet of de overeengekomen doelstelling wordt bereikt. De Opdracht voor bepaalde tijd kan slechts tussentijds worden opgezegd indien en voor zover dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

3. De Opdracht voor onbepaalde tijd kan door elk van de partijen worden opgezegd met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

4. Opzegging van een Opdracht dient schriftelijk te gebeuren tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5. X-celerate kan een Opdracht schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen wanneer:

- de Opdrachtgever in verzuim verkeert ter zake de nakoming van diens verplichtingen;

- de Opdrachtgever in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de Opdrachtgever is ingediend of indien de Opdrachtgever haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt;

- Gedetacheerde overlijdt of als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid, die ten minste 2 maanden heeft geduurd, niet langer in staat is om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever;

- de overeenkomst tussen X-celerate en de Gedetacheerde eindigt, ongeacht de reden daarvan. X-celerate zal zich desgewenst inspannen om voor vervanging zorg te dragen.

- van X-celerate als gevolg van bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet gevergd kan worden de Opdracht onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren, zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in wet- en regelgeving of een van toepassing zijnde cao.

Indien X-celerate de Opdracht beëindigt op grond van één van de in dit lid genoemde redenen, leidt dit niet tot enige aansprakelijkheid van X-celerate voor de schade die de Opdrachtgever dientengevolge lijdt. De vorderingen van X-celerate zullen in dit geval onmiddellijk opeisbaar zijn.


Artikel 5. Algemene verplichtingen partijen

1. X-celerate staat in voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van X-celerate worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst X-celerate uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.  

2. De Opdrachtgever verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van de Opdracht en verstrekt X-celerate tijdig alle informatie die het naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Opdracht in de gewenste vorm en op de gewenste wijze.

3. De keuze van de Gedetacheerde die werkzaamheden verricht in het kader van een Opdracht, vindt plaats in nauw overleg tussen X-celerate en de Opdrachtgever.

4. De doorlooptijd van een Opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de inspanning van X-celerate, de kwaliteit van de gegevens en informatie die de Opdrachtgever verstrekt en de medewerking van de Opdrachtgever en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is X-celerate daarom niet gebonden aan een gemelde doorlooptijd van de opdracht.

5. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is X-celerate gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 6. Consultancy

1. Partijen erkennen dat het welslagen van een Opdracht in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de Opdracht door X-celerate mogelijk te maken zal de Opdrachtgever X-celerate steeds tijdig alle door X-celerate nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien de Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Opdracht eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.  

2. De Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, software, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door X-celerate te verlenen Diensten. De Opdrachtgever zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen en meest actuele versies van de apparatuur, software, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

3. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat zij beschikt over de toestemmingen/rechten om voor eigen gebruik wijzigingen aan te brengen in producten, althans software, waarvan de eigendom bij een derde berust, indien zulks in verband met de uit te voeren Opdracht door X-celerate is benodigd. Hierbij kan met name, doch niet uitsluitend, gedacht worden aan installatie-, configuratie- of implementatie- werkzaamheden. De Opdrachtgever vrijwaart X-celerate voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Opdrachtgever in dit verband. 

4. Ingeval Medewerkers van X-celerate op locatie van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die Medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. De Opdrachtgever vrijwaart X-celerate voor aanspraken van derden, waaronder Medewerkers van X-celerate, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. De Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van werkzaamheden aan de door X-celerate ingezette Medewerkers kenbaar maken.  

5. Indien bij de uitvoering van de Opdracht gebruik wordt gemaakt van computer-, data-  of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van X-celerate staan. X-celerate is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van X-celerate.

6. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, is X-celerate gehouden bij de uitvoering van de Opdracht tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. X-celerate is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van X-celerate. 

7. Werkzaamheden worden uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en tijden van X-celerate, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de Opdrachtgever.  

8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat de Opdrachtgever maakt van een door X-celerate afgegeven advies steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

9. In voorkomend geval rust de bewijslast dat de dienstverlening en de resultaten van de  dienstverlening van X-celerate niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam X-celerate mag worden verwacht,  geheel bij de Opdrachtgever, onverminderd het recht van X-celerate met alle middelen tegenbewijs te leveren.


Artikel 7. Consultancy Rapportage  

1. X-celerate zal de Opdrachtgever op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de Diensten via de door de Opdrachtgever aangewezen contactpersoon. De Opdrachtgever zal X-celerate schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor X-celerate van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor de Opdrachtgever aandacht wenst, prioriteitenstelling van de Opdrachtgever, beschikbaarheid van middelen en personeel van de Opdrachtgever en bijzondere of voor X-celerate mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. De Opdrachtgever zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door X-celerate verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van de Opdrachtgever en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en X-celerate hiervan op de hoogte stellen.  

2. Indien een door X-celerate ingezette Medewerker deel uitmaakt van een project- of stuurgroep waarvan tevens één of meer personen deel uitmaken die door de Opdrachtgever zijn aangewezen, dan zal de verstrekking van inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is voorgeschreven. Besluiten genomen in een dergelijk samengestelde project- of stuurgroep binden X-celerate slechts indien de besluitvorming geschiedt met inachtneming van hetgeen  daaromtrent schriftelijk tussen partijen is overeengekomen  of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien X-celerate de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. X-celerate is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is met de inhoud van de Opdracht. De Opdrachtgever staat er voor in dat de personen die door haar zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep waaraan ook personen van X-celerate deel uitmaken, gerechtigd zijn voor de Opdrachtgever bindende besluiten te nemen.   

3. In verband met de continuïteit van de Diensten zal de Opdrachtgever een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de Diensten van X-celerate als zodanig zal/zullen fungeren. Contactpersonen van de Opdrachtgever zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van de Opdrachtgever. Verder staat de Opdrachtgever er hierbij voor in dat de genoemde contactpersonen bevoegd zijn om de Opdrachtgever te vertegenwoordigen en tevens gerechtigd zijn om overeenkomsten aan te gaan namens de Opdrachtgever met X-celerate. 

4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van X-celerate is de Opdrachtgever niet gerechtigd een mededeling aan derden te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van X-celerate en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van X-celerate. De Opdrachtgever zal de adviezen of rapportages van X-celerate niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.


Artikel 8. Detachering

1. Voor aanvang van de Detachering verstrekt de Opdrachtgever een omschrijving van de door de Gedetacheerde uit te oefenen functie alsmede de daaraan verbonden functie-eisen, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden. X-celerate draagt, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zorg voor de betaling van de Gedetacheerde en in geval van een Medewerker de afdracht van verschuldigde loonheffingen.

2. De Opdrachtgever geldt als werkgever van de Medewerker in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verplicht zich om de Medewerker de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen uit wet- en regelgeving en om zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan de Medewerker te geven als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Medewerker schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden. De Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en werktijden van de Medewerker voldoen aan de wettelijke en andere van overheidswege gestelde eisen. De Opdrachtgever ziet er op toe dat de Medewerker de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

3. De beloning aan de Medewerker wordt mede vastgesteld aan de hand van de door de Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden conform de eventueel van toepassing zijnde cao en/of wet- en regelgeving. De Opdrachtgever stelt X-celerate tijdig op de hoogte van wijzigingen in of aanvullingen op deze informatie, daaronder begrepen loonsverhogingen.

4. Indien de functieomschrijving op enig moment niet (langer) overeenstemt met de werkelijk door de Medewerker uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan X-celerate onverwijld de juiste functieomschrijving aanreiken. De beloning van de Medewerker zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert X-celerate de beloning van de Medewerker én de vergoeding dienovereenkomstig. De Opdrachtgever is de gecorrigeerde vergoeding verschuldigd vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie.

5. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Medewerker als voor haar eigen personeel. De Opdrachtgever vrijwaart X-celerate ter zake tegen aanspraken van de Medewerker en/of derden.

6. Het is de Opdrachtgever verboden een Gedetacheerde buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verzoeken of te verplichten naar een plaats buiten Nederland te gaan in verband met de werkzaamheden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van X-celerate.

7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van X-celerate een Gedetacheerde door te lenen aan een derde partij of degene andere werkzaamheden te laten verrichten dan die bij de Opdracht zijn overeengekomen.

8. X-celerate schiet niet tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien X-celerate een (vervangende) Gedetacheerde niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Opdracht of nadien overeengekomen, kan inzetten bij de Opdrachtgever.


Artikel 9. Detachering Zelfstandige

1. Door een overeenkomst van tussenkomst aan te gaan, geven X-celerate en de Zelfstandige uiting aan hun uitdrukkelijke wens om de werkzaamheden niet op basis van een arbeidsovereenkomst of overeenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW te doen verrichten, alsmede om te voorkomen dat sprake is van een van de in de wet genoemde fictieve dienstbetrekkingen. Noch X-celerate, noch de Opdrachtgever zijn verantwoordelijk voor inhouding en afdracht van loon-/inkomstenbelasting alsmede (sociale) premies, zulks in de breedste zin van het woord.

2. Indien X-celerate, als gevolg van de wijze waarop de Opdrachtgever en de Zelfstandige feitelijk uitvoering geven aan de Detachering, geconfronteerd wordt met vorderingen van derden, daaronder - niet limitatief - begrepen de Belastingdienst en UWV WERK-bedrijf, vrijwaart de Opdrachtgever X-celerate daarvoor. De Opdrachtgever vergoedt X-celerate alle met dergelijke vorderingen verband houdende schade en/of kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. Tevens is de Opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek en onmiddellijk alle benodigde medewerking, daaronder niet limitatief begrepen het verstrekken van informatie en documenten, te verlenen bij het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

3. Indien zich een wijziging voordoet in de wijze waarop de Opdrachtgever en de Zelfstandige feitelijk uitvoering geven aan de Detachering, is de Opdrachtgever verplicht X-celerate hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.


Artikel 10. Uren-verantwoording

1. De Gedetacheerde informeert X-celerate periodiek over het aantal door hem of haar gewerkte uren in het kader van de Detachering. Deze urenverantwoording zal ter accordering periodiek worden voorgelegd aan de Opdrachtgever. X-celerate zal haar factuur opstellen op basis van deze door de Opdrachtgever geaccordeerde urenverantwoording. 

2. De Opdrachtgever ziet erop toe dat de urenverantwoording correct en tijdig door de Gedetacheerde wordt ingevoerd. De door de Gedetacheerde ingeleverde urenverantwoording heeft bindende werking tegenover de Opdrachtgever, tenzij en voorzover de Opdrachtgever tegenbewijs levert. Indien de geaccordeerde urenverantwoording onjuistheden bevat of niet (tijdig) door de bevoegde persoon bij de Opdrachtgever is geaccordeerd, is dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is aansprakelijkheid voor eventuele schade die X-celerate en/of derden als gevolg hiervan lijden.

3. Indien de Opdrachtgever weigert de urenverantwoording van de Gedetacheerde te accorderen en/of niet binnen 14 dagen na de betreffende werkzaamheden zelf een - naar haar mening correct ingevulde - urenverantwoording aan X-celerate verstrekt, heeft X-celerate het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen, overeenkomstig de opgave van de Gedetacheerde, dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, conform de overeengekomen arbeidsduur van de Gedetacheerde.

4. X-celerate is te allen tijde gerechtigd om de aan haar ter beschikking gestelde urenverantwoording te betwisten. De Opdrachtgever zal haar hiertoe op verzoek onverwijld inzage geven in haar administratie. Indien X-celerate en Opdrachtgever naar aanleiding van de betwisting van een urenverantwoording door X-celerate geen overeenstemming weten te bereiken, zal X-celerate gerechtigd zijn om het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen.


Artikel 11. Rechtstreekse arbeidsverhouding Gedetacheerde

1. Het is de Opdrachtgever en aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen niet toegestaan om tijdens de Detachering met Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan, een opdracht te verstrekken of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De Opdrachtgever is bij overtreding van dit lid een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ter grootte van twee keer de resterende omzet bij de reguliere uitvoering van de lopende overeenkomst, gebaseerd op een voltijd-Detachering, met een minimum van € 20.000,00. Deze bepaling laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet.

2. Het is de Opdrachtgever en aan de Opdrachtgever gelieerde ondernemingen slechts onder voorwaarde van een redelijke vergoeding aan X-celerate toegestaan om, binnen twaalf maanden na afloop van Detachering, met Gedetacheerde een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze op basis van een andersoortige overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten, ongeacht de aard, naam en inhoud van de functie. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van de Detachering en het aantal gewerkte uren en bedraagt 30% van het uurtarief vermenigvuldigd met het verschil tussen 2.000 uren en het aantal gewerkte uren. De Opdrachtgever is BTW verschuldigd over deze vergoeding. De vergoeding wordt tussen X-celerate en de Opdrachtgever geacht een redelijke vergoeding te zijn, ingeval van een Medewerker als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

3. Middels de Opdracht kan afgeweken worden van het bepaalde in het vorige lid.


Artikel 12. Vergoeding

1. De Opdrachtgever is de vergoeding verschuldigd zoals die tussen X-celerate en de Opdrachtgever is overeengekomen. De vergoeding zal in beginsel per maand achteraf, danwel bij het vervullen van de Opdracht (dit ter keuze van X-celerate) door middel van een aan de Opdrachtgever te richten (tussentijdse) factuur in rekening worden gebracht. X-celerate is gerechtigd de Opdrachtgever om een voorschot te vragen. 

2. Indien X-celerate op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever Diensten of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten en/of prestaties vallen, zullen deze Diensten of prestaties door de Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van X-celerate. X-celerate is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. De Opdrachtgever aanvaardt dat door Diensten of prestaties als bedoeld in dit lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever en X-celerate kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Opdracht (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Opdracht. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal X-celerate de Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra Diensten of prestaties als bedoeld in dit lid.

3. Ingeval van Detachering van een Medewerker is de vergoeding verschuldigd over de overeengekomen arbeidsuren en eventueel meer gewerkte uren, tenzij de Medewerker niet werkzaam is geweest als gevolg van vakantie, arbeidsongeschiktheid of een andere oorzaak die niet toerekenbaar is aan de Opdrachtgever. Overwerk, werk in ploegen- of shiftdiensten, werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren worden in geval van Detachering vergoed aan de Medewerker conform de ter zake bij de Opdrachtgever geldende regeling en aan de Opdrachtgever doorberekend.

4. X-celerate heeft het recht om een overeengekomen vergoeding te verhogen in geval van gewijzigde wetgeving, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten, tenzij en voorzover ten aanzien van een bepaalde Opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Indien X-celerate met de Opdrachtgever een uurtarief overéénkomt, is X-celerate gerechtigd om jaarlijks per 1 januari op het uurtarief een indexering toe te passen gebaseerd op het CPB prijs/loon indexcijfer met een maximum van 10%. De opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

6. X-celerate heeft het recht om zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overééngekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. X-celerate zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van dit lid schriftelijk kenbaar maken. X-celerate zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7. Tenzij een andere wijze van facturering is overeengekomen, brengt X-celerate verschuldigde bedragen door middel van een digitale factuur (periodiek) aan de Opdrachtgever in rekening.

 

Artikel 13. Betaling

1. De Opdrachtgever is gehouden elke factuur van X-celerate te voldoen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Indien de Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. X-celerate zal de Opdrachtgever herinneren aan diens betalingsverplichting, alvorens incassokosten in rekening worden gebracht. Indien de Opdrachtgever hieraan geen gehoor geeft zullen alle door X-celerate in verband met het verzuim te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de Opdrachtgever komen.


Artikel 14. Opschorting

1. X-celerate is gerechtigd om haar verplichtingen uit de Opdracht tijdelijk op te schorten, indien de Opdrachtgever één of meer verplichtingen uit hoofde van de Opdracht niet (behoorlijk) nakomt en deze tekortkoming de opschorting rechtvaardigt. Dit ondanks enige nadelige gevolgen daarvoor voor de Opdrachtgever. X-celerate is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van diens verplichtingen.

2. Onder het opschortingsrecht van X-celerate wordt mede begrepen het recht van X-celerate om een Gedetacheerde onmiddellijk terug te trekken, totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens X-celerate is nagekomen.


Artikel 15. Overmacht   

7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van X-celerate, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan X-celerate zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door de Opdrachtgever aan X-celerate is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.  

7.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.


Artikel 16. Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten waar de Opdrachtgever toegang toe krijgt in het kader van de aanbieding, Opdracht of overige overeenkomst, met uitzondering van materiaal van de Opdrachtgever, berusten uitsluitend bij X-celerate of haar licentiegevers. Dit geldt ook voor eventueel specifiek op verzoek en/of op kosten van de Opdrachtgever gemaakte aanpassingen, aanvullingen of werken. Aan de Opdrachtgever wordt met betrekking tot voornoemde rechten alleen een tijdelijk, persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verschaft, voor zover en zolang dit nodig is om gebruik te kunnen maken van de tussen X-celerate en de Opdrachtgever overeengekomen Diensten. Door X-celerate specifiek voor de Opdrachtgever vervaardigd materiaal, zoals een Opdrachtgever-specifiek rapport, mag ook na afloop van de dienstverlening nog – voor eigen interne bedrijfsdoeleinden - door de Opdrachtgever worden gebruikt.

2. X-celerate is vrij alle van de Opdrachtgever ontvangen input, feedback, suggesties e.d. ten aanzien van de verbetering van haar intellectuele eigendom te gebruiken zonder nadere toestemming of verschuldigdheid van enige vergoeding. X-celerate heeft het recht dergelijke aanpassingen en/of aanvullingen ook beschikbaar te maken aan overige gebruikers van betreffende intellectuele eigendom.

3. De Opdrachtgever vrijwaart X-celerate tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms-)rechten van die derden op door de Opdrachtgever in het kader van de aanbieding, Opdracht of overige overeenkomst aan X-celerate of de Gedetacheerde beschikbaar gesteld materiaal.

4. Aan de Opdrachtgever komen de intellectuele eigendomsrechten toe op de resultaten van de werkzaamheden verricht door een Gedetacheerde indien en voor zover bij de wet bepaald. Het staat de Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de Gedetacheerde aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de bedoelde intellectuele eigendomsrechten. De Opdrachtgever informeert X-celerate over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan X-celerate.


Artikel 17. Geheimhouding

1. X-celerate en Opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de Opdracht ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.

2. X-celerate legt haar Gedetacheerde een algemene geheimhoudingsplicht op. Het staat de Opdrachtgever ook vrij om de Gedetacheerde rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Opdrachtgever informeert X-celerate over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan X-celerate.

3. X-celerate is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een Gedetacheerde een geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. De Opdrachtgever zal X-celerate vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de Gedetacheerde.


Artikel 18. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Elke eventuele aansprakelijkheid van X-celerate is beperkt tot het bedrag waarvoor X-celerate is verzekerd en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat uit hoofde van de Opdracht is verschuldigd of zou zijn.

2. Aansprakelijkheid van X-celerate voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of imagoschade is in alle gevallen uitgesloten.

3. X-celerate is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, derden of de Gedetacheerde zelf, die voortvloeit uit handelen of nalaten van de Gedetacheerde, tenzij en voor zover die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van X-celerate bij de selectie van de Gedetacheerde.

4. X-celerate sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door een Gedetacheerde of een via X-celerate door de Opdrachtgever ingeschakelde derde (zoals een Zelfstandige), tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van de opzet of grove schuld van X-celerate.

5. X-celerate is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Gedetacheerde met de Opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door de Opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

6. De Opdrachtgever vrijwaart X-celerate voor alle mogelijke aanspraken van derden (waaronder begrepen personeel van de Opdrachtgever, Medewerkers en Zelfstandigen, alsmede hun nabestaanden) ter vergoeding van gestelde schade alsmede de in verband daarmee door X-celerate te lijden schade of te maken kosten, ontstaan door of in verband met de door X-celerate aan de Opdrachtgever verleende Diensten.

7. X-celerate sluit jegens de Opdrachtgever elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd tot personenschade en vermogensschade, uit welke hoofde dan ook en in de ruimste zin des woords, waaronder uitdrukkelijk doch niet gelimiteerd schade, die de Gedetacheerde lijdt dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden of verzekeraars, lijden en waarvoor de Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld, geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden, dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de Gedetacheerde komt.

8. X-celerate is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste, niet-tijdige en/of onvolledige informatie. De Opdrachtgever vrijwaart X-celerate voor schade (boetes daaronder begrepen) die het gevolg is van door of middels de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.


Artikel 19. Privacy

1. In het kader van de Opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens plaats; met name van Gedetacheerde. De Opdrachtgever en X-celerate zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van X-celerate die X-celerate op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van door X-celerate aan haar verstrekte gegevens. Zowel X-celerate als Opdrachtgever kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, tenzij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat één van de partijen verwerker is ten behoeve van de ander. In dat geval zullen partijen een verwerkersovereenkomst overeenkomen.

2. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan X-celerate alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en daarvoor een rechtsgeldige grondslag heeft.

3. De Opdrachtgever vrijwaart X-celerate tegen elke aanspraak van Gedetacheerde, personeel van de Opdrachtgever of overige derden jegens X-celerate in verband met een schending door de Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door X-celerate.


Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle offertes, Opdrachten en overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, met dien verstande dat X-celerate gerechtigd is het geschil voor te leggen aan een rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.